Wzrost konkurencyjności Laundry Service Sp. z o.o. poprzez komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych we własnej działalności gospodarczej

Umowa nr RPMA.03.03.00-14-7874/17-00

Głównym celem projektu będzie wprowadzenie na rynek nowej usługi pralniczej poprzez wdrożenie w
działalności wnioskodawcy wyników prac B+R uzyskanych w komplementarnym projekcie realizowanym w
ramach Działania 1.2 RPO WM pt. "Opracowanie innowacyjnego rozwiązania dla przemysłu pralniczego w
oparciu o właściwości nanowody". Wdrożenie realizowane będzie poprzez zakup, instalację aktywów trwałych
obejmujących: urządzenie do produkcji nanowody, elementy linii pralniczej: taśmę załadowczą, tunel
pralniczy i wirówkę oraz infrastrukturę wspomagającą: zbiorniki i instalacje, komorę ozonową, infrastrukturę do
zarządzania mediami i infrastrukturę sprzętowo-programową. W oparciu o docelową instalację, nastąpi
optymalizacja procesu technologicznego opracowanego w projekcie B+R. W/w urządzenia oraz posiadane
przez wnioskodawcę zasoby ludzkie umożliwią spółce rozpoczęcie świadczenia ekologicznej usługi prania na
skalę przemysłową. Usługa ta cechować się będzie niższą ceną i wyższą jakością w stosunku do
dostępnych na rynku usług pralniczych ze względu na unikalne właściwości nanowody, o znacznie lepszej
efektywności ekonomicznej w mniejszym stopniu obciążającej środowisko niż tradycyjne metody dzięki
stosowaniu mniejszej ilości środków piorących działających niszcząco na prany materiał, stosowaniu
niższych temperatur prania oraz większej oszczędności wody. Odbiorcami nowej usługi będą
przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z usług pralniczych na skalę przemysłową: zakłady przemysłu
spożywczego i ciężkiego i inne. Wnioskodawca przewiduje, że z nowej usługi korzystać będą także inne
przedsiębiorstwa działające na rynku, podzlecające wykonanie usług pralniczych. W projekcie wyodrębniono
3 zadania odpowiadające celom szczegółowym i etapom wdrożenia: 1. Zakup wraz z dostawą gotowych
elementów linii pralniczej; 2. Montaż i rozruch instalacji; 3. Optymalizacja linii pralniczej, w tym optymalizacja
części mechanicznej procesu i optymalizacja technologii procesu prania.

 

Całkowita wartość projektu: 4 556 862,00 zł    
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 2.300.759,62 zł      
Realizacja projektu: okres od 1.11.2017r. do 31.07.2018r.         
Miejsce realizacji projektu:  ul. Płocka 50A, 09-200 Sierpc.