Opracowanie innowacyjnego rozwiązania dla przemysłu pralniczego w oparciu o właściwości nanowody

Celem głównym projektu jest uzyskanie wyników prac badawczo-rozwojowych pozwalających, po komercjalizacji wyników projektu, na wprowadzenie na rynek nowej, ekologicznej usługi opartej na praniu na skalę przemysłową z zastosowaniem innowacyjnej i OPATENTOWANEJ technologii – NANOWODY, co doprowadzi do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku usług pralniczych, ze względu na niższą cenę i wyższą jakość usług. Wyższa jakość będzie wynikała ze stosowania znacznie mniejszej ilości środków piorących lub dezynfekujących działających niszcząco na konserwowany materiał i stosowanych niższych temperatur prania, a dzięki zmniejszonej ilości stosowanych środków piorących lub dezynfekujących, ulegnie zmniejszeniu negatywny wpływ procesu prania na samopoczucie osób z alergiami. Bezpośrednimi odbiorcami usługi będą: hotele, szpitale i zakłady przemysłu spożywczego. Projekt został podzielony na 3 etapy (zadania 1 i 2 prowadzone będą równolegle; zadanie 3 po otrzymaniu wyników z zadań 1 i 2). Przedmiotem
poszczególnych etapów jest: 1) Opracowanie technologii dezynfekcji z zastosowaniem nanowody przy obniżonym stężeniu konwencjonalnych środków dezynfekujących lub/i obniżonej temperaturze dezynfekcji. Wstępny prototyp technologii dezynfekcji zostanie wypracowany w fazie laboratoryjnej. 2) Opracowanie technologii prania z zastosowaniem nanowody umożliwiającej w pralni przemysłowej zmniejszenie ilości powszechnie stosowanych środków piorących lub zmniejszenie energochłonności procesu poprzez znaczne obniżenie temperatury prania zasadniczego, przy jednoczesnym utrzymaniu jakości usługi prania realizowanej dzięki obecnie stosowanej technologii z użyciem tradycyjnych środków chemicznych. 3) Weryfikacja i optymalizacja opracowanych technologii w warunkach docelowych, dzięki włączeniu w proces badań
końcowych użytkowników zasadniczej usługi pralniczej. Ich opinia zostanie zweryfikowana za pomocą ilościowych badań rynkowych, których wyniki zostaną zastosowane w docelowym rozwiązaniu.

Całkowita wartość projektu: 94 943,70 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 49 995,96 zł
Realizacja projektu: okres od 1.09.2016r. do 31.12.2016r.
Miejsce realizacji projektu:  ul. Płocka 50A, 09-200 Sierpc.
   


Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)

Umowa nr RPMA.03.03.00-14-7874/17-00

Głównym celem projektu będzie wprowadzenie na rynek nowej usługi pralniczej poprzez wdrożenie w
działalności wnioskodawcy wyników prac B+R uzyskanych w komplementarnym projekcie realizowanym w
ramach Działania 1.2 RPO WM pt. "Opracowanie innowacyjnego rozwiązania dla przemysłu pralniczego w
oparciu o właściwości nanowody". Wdrożenie realizowane będzie poprzez zakup, instalację aktywów trwałych
obejmujących: urządzenie do produkcji nanowody, elementy linii pralniczej: taśmę załadowczą, tunel
pralniczy i wirówkę oraz infrastrukturę wspomagającą: zbiorniki i instalacje, komorę ozonową, infrastrukturę do
zarządzania mediami i infrastrukturę sprzętowo-programową. W oparciu o docelową instalację, nastąpi
optymalizacja procesu technologicznego opracowanego w projekcie B+R. W/w urządzenia oraz posiadane
przez wnioskodawcę zasoby ludzkie umożliwią spółce rozpoczęcie świadczenia ekologicznej usługi prania na
skalę przemysłową. Usługa ta cechować się będzie niższą ceną i wyższą jakością w stosunku do
dostępnych na rynku usług pralniczych ze względu na unikalne właściwości nanowody, o znacznie lepszej
efektywności ekonomicznej w mniejszym stopniu obciążającej środowisko niż tradycyjne metody dzięki
stosowaniu mniejszej ilości środków piorących działających niszcząco na prany materiał, stosowaniu
niższych temperatur prania oraz większej oszczędności wody. Odbiorcami nowej usługi będą
przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z usług pralniczych na skalę przemysłową: zakłady przemysłu
spożywczego i ciężkiego i inne. Wnioskodawca przewiduje, że z nowej usługi korzystać będą także inne
przedsiębiorstwa działające na rynku, podzlecające wykonanie usług pralniczych. W projekcie wyodrębniono
3 zadania odpowiadające celom szczegółowym i etapom wdrożenia: 1. Zakup wraz z dostawą gotowych
elementów linii pralniczej; 2. Montaż i rozruch instalacji; 3. Optymalizacja linii pralniczej, w tym optymalizacja
części mechanicznej procesu i optymalizacja technologii procesu prania.

 

Całkowita wartość projektu: 5.665.210,26 zł    
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 2.300.759,62 zł      
Realizacja projektu: okres od 1.11.2017r. do 31.07.2018r.         
Miejsce realizacji projektu:  ul. Płocka 50A, 09-200 Sierpc.